Ajándék kakizacsi tartó minden nyakörv - póráz és mellhám - póráz szett mellé, a készlet erejéig.

Viszonteladói feltételek

Hatályos 2018. február 28. napjától (a továbbiakban: Közzététel Napja) visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a The Hound Porject Limited (székhely: 85 Great Portland Street, W1W 7LT, London, England, nyilvántartó bíróság: Registrar of Companies for England And Wales; cégjegyzékszám: 11227088; adószám: 11076-23646; képviseli: Dutka Réka) – a továbbiakban: Eladó – és a Viszonteladó között létrejövő viszonteladói szerződésnek (a továbbiakban: Viszonteladói Szerződés).


1.FOGALMAK

A jelen Viszontealói Feltételekben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelen Viszontealói Feltételek vonatkozásában az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Eladó: The Hound Project Limited

Áru: az eladó által forgalmazott termékek és szolgáltatások

Vásárló: az értékesített Terméket felhasználó személy

Viszonteladói Szerződés: a Felek között a Viszonteladó megrendelése alapján létrejövő Disztribútor által forgalmazott Termék értékesítésére irányuló szerződés

Viszonteladó: a Termékek értékesítésében résztvevő partner, aki az Eladótól Terméket vásárol, és azt Végfelhasználó részére értékesíti

Honlap: az Eladó www.thehoundproject.com nevű honlapja

Webáruház: a Honlap terméklistát, termékinformációkat, árakat, készletinformációt, illetve rendelési lehetőséget tartalmazó része. A Webáruház adatai kizárólag tájékoztató jellegűek.


2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. Az Eladó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága beli jogszabályoknak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, mely kutya ruházat, kiegészítők és egyéb kutya termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával üzletszerűen foglalkozik. Az Eladó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem áll korlátozás alatt, továbbá nem folyik ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

2.2. Viszonteladó kizárólag kutya termékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet. A gazdasági társaság formájában működő Viszonteladó 30 napnál nem régebbi cégkivonatának bemutatásával köteles igazolni, hogy a cégjegyzékben szereplő tevékenységi körei alapján jogosult kutya termékek kereskedelmére. Az egyéni vállalkozó Viszonteladó a fentiek igazolása érdekében köteles bemutatni érvényes egyéni vállalkozói igazolványát, valamint működési engedélyét, mely tartalmazza a hardver és szoftver termékek kereskedelmét tevékenységként. A Viszonteladó kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nem áll semmilyen olyan eljárás alatt, mely fizetőképességét korlátozná, illetve az Eladóval kötendő Szerződés megkötését vagy annak teljesítését akadályozná. Viszonteladó kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF jelen pontjában szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Viszonteladó kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változásáról a változástól számított három (3) napon belül írásban tájékoztatja az Eladót.

2.3. Az Eladó szolgáltatásait a jelen ÁSZF rendelkezései alapján nyújtja. Az Eladó a jelen ÁSZF-et a Honlapon elektronikus formában tárolásra és későbbi előhívásra alkalmas módon folyamatosan elérhetővé teszi.

2.4. A Viszonteladó bármely Termék bármilyen módon történő megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF z Eladó által forgalmazott Termékek értékesítésére irányuló minden szerződésnek – bármely további jogcselekmény nélkül – részévé válik, amennyiben a Felek nem állapodnak meg ettől eltérően.

2.5. Amennyiben a Felek között olyan megállapodás jön létre, amely a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltér, a Felek közti megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2.6. Az Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a jelen ÁSZF módosításai a Honlapon történő közzététel napjától hatályosak. A Disztribútor a közzététel napját az ÁSZF-en külön megjelöli.

2.7. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az nincs kihatással a többi szerződési feltétel érvényességére.

2.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jogszabályai az irányadóak.

2.9. Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, kölcsönös egyeztetés útján rendezik, ennek sikertelensége esetén a Felek jogvitájában az eljáró bíróság illetékességét alávetés alapján az Eladó mindenkori székhelye alapozza meg. Felek alkalmazandó jogként Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jogszabályait kötik ki.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1. Eladó a Viszonteladó által adott megrendelés alapján Terméket értékesít és forgalmaz Viszonteladó részére, aki a megrendelt Termék vételárának megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

3.2. Jelen ÁSZF meghatározza a Viszonteladó által a Termékekre adott megrendelések szabályait. Az Eladó a Viszonteladó megrendeléseit a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti.

4. TERMÉK MEGRENDELÉSE, A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

4.1. A Viszonteladó megrendelést az Eladó részére emailben - a viszonteladói megrendelő lap kitöltésével, illetve a Webáruházon keresztül adhat. Webáruházon keresztül leadott rendelés esetén jelen fejezet szabályai a 9. fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

4.2. A megrendelésnek a következőket kell tartalmaznia: - a Viszonteladó nevét,

- a megrendelt Termékek megnevezését, cikkszámát, mennyiségét,

- a szállítási, illetve a számlázási címet, a Termék szállításának kért időpontját, a szállítási címhez tartozó kapcsolattartási adatokat,

- a kért számlázási pénznemet.

4.3. A megrendelés beérkezése nem jelenti annak Eladó általi automatikus elfogadását. A megrendelésről Eladó öt (5) munkanapon belül email útján visszaigazolást küld Viszonteladónak, mely tartalmazza az Eladó ajánlatát a megrendelt Termékek árára, illetve szállításának feltételeire vonatkozóan. Az Eladó által küldött ajánlat a megrendelt Termékek vételárát terméktől, függően euróban (a továbbiakban: EUR), emellett pedig magyar forintban (a továbbiakban: HUF) kifejezve is tartalmazza.

4.4. A Felek között a Viszonteladói Szerződés az Eladó ajánlatának Viszonteladó általi írásbeli elfogadásával jön létre. A Disztribútor 4.3. pont szerinti ajánlatához annak hatályosulását követő tíz (10) napig marad kötve, a Viszonteladó ezen határidő leteltét követően tett elfogadó nyilatkozata esetén a Viszonteladói Szerződés akkor jön létre a Felek között, ha a z Eladó a Viszonteladó elfogadó nyilatkozatát jóváhagyólag visszaigazolja.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. A Viszonteladó a Viszonteladói Szerződés létrejöttétől számított tíz (10) napon belül egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat a Viszonteladói Szerződéstől azzal, hogy ilyen esetben köteles megtéríteni az Eladónak a teljesítés előkészítésével felmerült indokolt költségeit, de minimum 25%-ot kitevő kezelési költséget. A Termék Viszonteladónak történő leszállítása után a Viszonteladó kizárólag a Termék sértetlen állapotban történő visszaszolgáltatása esetén állhat el a Viszonteladói Szerződéstől a jelen pontban foglalt feltételek figyelembevételével. A Viszonteladó az egyedi megrendelésre érkező vagy névre szóló termékek megrendelésétől nem állhat el.

5.2. Amennyiben az Eladó a megrendelt Terméket az Eladó visszaigazolásában szereplő teljesítési időtől számított két (2) hónapon belül nem szállítja le a Viszonteladónak, Viszonteladó jogosult elállni a Viszonteladói Szerződéstől.

5.3. Az Eladó jogosult elállni a Viszonteladói Szerződéstől, amennyiben a Viszonteladóval szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, illetve a Viszonteladó fizetőképességével kapcsolatban egyéb komoly kétség merül fel.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A számla pénznemében Felek megrendelésenként, egyedileg állapodnak meg. A megrendelések kiszámlázása EUR-ban vagy HUF-ban történhet.

6.2. A Felek megállapodhatnak abban, hogy a Viszonteladó a megrendelt Termékek vételárát rögzített árfolyamon EUR-ban fizesse meg. Ebben az esetben a számla a Felek által előre meghatározott árfolyamon kerül kiállításra, amely független az időközben bekövetkező változásoktól.

6.3. A megrendelés elfogadását követően az Eladó három (3) munkanapon belül a megrendelt Termékek ellenértékéről számlát állít ki a Viszonteladó részére. Amennyiben előlegszámla került kiállításra, a Disztribútor a megrendelés teljesítését csak az előlegszámla maradéktalan teljesítését követően kezdi meg.

6.6. Viszonteladó a megrendelt Termékek vételárát a számlán megjelölt határidőn belül köteles megfizetni. A Felek ellenkező megállapodása hiányában a vételár megfizetésének határideje a számla kézhezvételétől számított harminc (30) nap. A számla kiállítását követően nincs lehetőség a fizetési határidő módosítására.

6.7. Banki átutalás esetén a vételár megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha vételár összege az Eladó számlán feltüntetett pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül. Amennyiben a vételár megfizetése banki átutalással történik, a banki átutalás minden költsége a Viszonteladót terheli.

6.8. Viszonteladó a kibocsátott számlával kapcsolatban kifogást a számla átvételétől számított nyolc (8) napon belül írásban jogosult tenni, melynek megvizsgálását követően Eladó a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel Viszonteladót a számla szerinti összeg visszatartására. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a fenti határidő leteltét követően nem jogosult a számlával kapcsolatban kifogást tenni.

6.9. Késedelmes fizetés esetén az Eladó késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti vállalkozások közötti szerződések esetében alkalmazandó mértékű késedelmi kamat. Rögzített árfolyam esetén az Eladót a fenti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő összeg illeti meg.

7. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

7.1. Eladó a megrendelt Termék kiszállításának várható időpontjáról email útján tájékoztatja a Viszonteladót. Az Eladó által előzetesen közölt szállítási időpont tájékoztató jellegű, az az Eladó beszállítói teljesítésének függvényében változhat, és erre tekintettel indokolt mértékben meghosszabbodhat.

7.2. A Termék Viszonteladó részére történő átadásakor a kárveszély átszáll a Viszonteladóra. Amennyiben a Viszonteladó kérte a Termék részére történő kiszállítását, Eladó a Viszonteladó által megjelölt címre szállítja ki a megrendelt Terméket. Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt Termékek Viszonteladó által megjelölt szállítási címre való kiszállításához alvállalkozót vegyen igénybe.

7.3. Viszonteladó köteles a megrendelt Termékeket az átvételkor megfelelő módon megvizsgálni, ennek elmulasztása esetén Viszonteladó nem hivatkozhat a Termék olyan felismerhető hibájára, illetve hiányosságára, melyet megfelelő szemrevételezéssel észlelt volna.

7.4. Eladó a megrendelt Termékek vételárának maradéktalan teljesítéséig fenntartja a Viszonteladói Szerződés tárgyát képező Termékek tulajdonjogát. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással érintett Terméket más dologgal összeépítenek, feldolgoznak vagy összekevernek, az Eladó tulajdonjoga az ily módon létrejött dologra a vételár hátralékos részével arányosan áll fenn. Amennyiben a Viszonteladó a számlán szereplő fizetési határidőt 30 nappal meghaladóan sem teljesíti a vételárat, Eladó jogosult a Viszonteladói Szerződéstől elállni és követelni a Termék részére történő visszaszolgáltatását, Viszonteladó pedig köteles tűrni az Eladó fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges és törvényes intézkedéseit.

7.5. A tesztelés és bemutató céljából rendelt Termékek az Eladó tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak az Eladó által meghatározott célra használhatja, illetve köteles megtéríteni a Termékeknek a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést meghaladó bármely károsodását, beleértve a termék megrongálódását, megsemmisülését, ellopását.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8.1. Az Eladó által forgalmazott Termékekre minden esetben Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának szavatossági szabályai és a vonatkozó Európai Uniós szabályozás vonatkozik.

8.2. A szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésének helye az Eladó székhelye. A Viszonteladó szavatossági igényét írásban postai levél, illetve email útján is jelezheti az Eladó felé.

9. WEBÁRUHÁZ

9.1. Tekintettel arra, hogy a Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az Eladó és a Viszonteladó között elektronikus úton létrejött szerződésre nem alkalmazandók az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok.

9.2. A Honlap viszonteladók részére fenntartott Webáruházat tartalmazó része nem nyilvános, az kizárólag a regisztrált Viszonteladók számára érhető el az egyedi belépőkóddal és jelszóval védett felületen. A Viszonteladó regisztrációs kérelme alapján az Eladó ellenőrzi, hogy az adott Viszonteladó szerepel-e a nyilvántartási rendszerében, és amennyiben igen, részére egyedi belépőkódot és jelszót küld, mely előzetesen aktiválásra került.

9.3. Eladó minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház folyamatosan elérhető legyen a Viszonteladó részére. Eladó az internetkapcsolat technikai teljesítményéért és esetlegesen felmerülő hibáiért nem vállal felelősséget.

9.4. A Webáruház felülete az egyedi belépőkód és jelszó megadásával érhető el, mely azonosítja a Viszonteladót, illetve bizonyítja, hogy a megrendelést Viszonteladó adta le. Viszonteladó köteles az általában elvárható módon gondoskodni arról, hogy a Webáruházhoz való hozzáférési adatai illetéktelen személyhez ne kerüljenek, illetve teljes körűen köteles helytállni az egyedi belépő kódjához és jelszavához hozzáférő személyek tevékenységéből eredő esetleges károkért. Amennyiben ezen hozzáférési adatok illetéktelen személyhez kerülnek, Viszonteladó haladéktalanul köteles tájékoztatni e tényről az Eladót. A tájékoztatás késedelméből eredő károkért a Viszonteladó kártérítési felelősséggel tartozik.

9.5. Eladó kizárja a felelősségét az egyedi belépőkóddal és jelszóval történő visszaélésért, és a Viszonteladónak vagy bármely harmadik személynek okozott olyan károkért, amelyek az egyedi belépőkód és jelszó jogosulatlan használata miatt keletkeztek. Viszonteladó köteles megtéríteni az Eladó ilyen használatból eredő minden kárát.

9.6. A Webáruház tartalmazza az egyes Termékek aktuális készletét, napi árfolyam szerinti vételárát, illetve promóció esetén promóciós árát. A Webáruházban szereplő árak tartalmazzák az ÁFAt, és a Termékek szállítási költség nélküli árára vonatkoznak. Eladó kizárja felelősségét a Webáruházban gondossága ellenére hibásan feltüntetett árak vagy Termék tulajdonságok vonatkozásában, így az adatrögzítési hibák, különös tekintettel pedig a nyilvánvalóan téves, a Termékek közismert nagyságrendű piaci árától jelentősen eltérő ár vagy más jellemző vonatkozásában. Ilyen esetben az Eladó a visszaigazoló emailben tájékoztatja a Viszonteladót a Termék tényleges áráról, illetve tulajdonságairól. A Viszonteladó döntése szerint jogosult a Terméket a visszaigazolásban feltüntetett áron megrendelni vagy elállni vásárlási szándékától. Viszonteladó nem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően igényt érvényesíteni az Eladóval szemben.

9.7. A Viszonteladó Webáruházban leadott rendelése vételi ajánlatnak minősül, az nem hoz létre Viszonteladói Szerződést a Felek között. A beérkezett rendelést az Eladó feldolgozza, és egy (1) napon belül emailben visszaigazolást küld Viszonteladónak. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem vagy csak eltérő feltételekkel tudja teljesíteni, arról tájékoztatja a Viszonteladót. A Felek között a Viszonteladói Szerződés az Eladó visszaigazolásának Viszonteladó részére történő hozzáférhetővé válásával jön létre.

9.8. Eladó a Viszonteladó Webáruházzal kapcsolatos adatairól és tranzakcióiról harmadik személy számára információt nem szolgáltat.

10.SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

10.1. Az Eladó a Viszonteladó személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kizárólag a Viszonteladói Szerződés keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. Viszonteladó a Viszonteladói Szerződés megkötése, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a fentiekhez szükséges személyes adatait kezelje. A Viszonteladó adatainak kezelését és feldolgozását az Eladó végzi adatfeldolgozó igénybevétele nélkül.

10.2. Az adatokat az Eladó mindaddig megőrzi, amíg a Felek közötti kereskedelmi kapcsolat fennáll, illetve a kereskedelmi kapcsolat megszűnését követően az esetlegesen fennmaradó követelések érvényesítéséig, illetve annyi ideig, amíg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések részére előírják. Ezen időszak elteltét követően az Eladó a Viszonteladó adatait a nyilvántartásából törli.

10.3. Viszonteladó kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait az Eladó azon alvállalkozói is megismerjék, akiket Disztribútor a megrendelés teljesítésének elősegítése céljából megbíz.

10.4. Eladó kijelenti, hogy a Viszonteladó adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére a fent megjelölteken túl nem adja ki, valamint minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Viszonteladó adatait biztonságosan tárolja és megvédje azokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

11.1. Felek kötelesek a Viszonteladói Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást bizalmasan, üzleti titokként kezelni, és azokat mind a Viszonteladói Szerződés hatálya alatt, mind annak megszűnését követően időbeli korlát nélkül megőrizni. A Felek ezen információkat nem jogosultak harmadik személy tudomására, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni. Kivételt képez jelen kötelezettség alól az éves audit ellenőrzés, a bíróságok vagy más hatóságok által folytatott eljárásban tett adatközlés, illetve a jogszabály által kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettség. A titoktartási kötelezettség megszegésért a Feleket teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan adatváltozásról, amely a kettőjük között megkötött Viszonteladói Szerződés teljesítését érinti, így különösen a bankszámlaszám, valamely elérhetőség vagy a kapcsolattartó személy változása. Az értesítés elmulasztásából adódó minden kár az értesítést elmulasztó felet terheli.

12.2. A jelen ÁSZF nem vonatkozik azokra az – eltérő domainnév alatti – internetes oldalakra, amelyek a Honlapról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért és az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési vagy más tevékenységért az eladó felelősséget nem vállal.

12.3. A Honlapon található tartalmak a Disztribútor szellemi tulajdonának minősülnek. Azok bármely módon történő felhasználásához az Eladó írásos engedélye szükséges.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Eladó és a Viszonteladó között létrejött Viszonteladói Szerződésnek, melynek tartalmát a Viszonteladó magára nézve kötelező érvényűként fogadja el a Termék megrendelésével egyidejűleg.


Utoljára módosítva: 2020/11/25

Language
Open drop down